Hírek, események

Önkéntesség fontossága

A program célja felismertetni, hogy ha a közösség tagjai tevékenyen részt vesznek a helyi értékteremtésben, mindenkinek személyes érdekévé válik ezeknek az értékeknek a megőrzése is, ami elkerülhetetlen a közösség tagjainak összefogása nélkül. Azok, akik tevékenyen vesznek részt saját (helyi) közösségük építésében, azok a tágabb társadalmi ügyekben is tevékenyebben képviselik saját érdekeiket. Ezt kell megértetni a bevont tanulókkal, hogy fontosnak érezzék saját közösségüket, és hogy végső soron mozgósítsuk őket. Célunk az, hogy az önkéntesség kérdéskörét személyessé tegyük a gyerekek számára, hogy megértsék, hogy a maguk életében mit jelent ez a fogalom. Elsőre a gyerekek kötelező feladatként élték meg az önkéntes feladatokat. A programok változatosak voltak, jó hangulatban teltek, így a kötelező jelleg érzése szertefoszlott. Ez a korosztály már kevésbé szeret, játszani ezért feladatokon keresztül közelítettem a témát. Saját életterüket használva tapasztaltattam meg a fogalmat. Általában otthon sem jellemző, hogy feladataik lennének, pedig mint kiderült szívesen segítenének. A gyerekek általában nem ismerik a helyi önkéntes szervezeteket, sem azokat, akik a szűk környezetükben vállalnak önkéntes feladatot. A témával kapcsolatban őszinték és nyitottak voltak. Érdeklődve hallgatták egymást, szerintem némely esetben meg is lepődtek társukon.

Halloween buli

A megvalósuló programelem során célunk volt a saját tanulóinkkal együtt tölteni a tanórán kívüli időnket, hogy a tanulók egy színvonalas kulturális eseményben vegyenek részt. Tanulóink nyitottak más és saját népük kultúrája felé, ezért próbáltunk kellően változatos tevékenységeket prezentálni számukra. Ezen az alkalmon nemcsak szórakozhattak diákjaink, de játékos, Halloweenhez kapcsolódó rejtvényeket, feladatokat végezhettek. A program során közösen fogyasztottuk el a helyben sütött tököt, de arcfestésre és tökkel kapcsolatos ügyességi feladatok megoldása mellett, bulizásra is volt alkalmuk a gyerekeknek. Meghívtuk a csengődi iskola diákjait is és velük játszottak gyerekeink egy barátságos focimeccset, majd vegyes csapatokban egy városismertető játék során feltérképezhették Kerekegyháza központját is. A nap végén összegeztük a tapasztalatainkat és értékeltük a tevékenységeket.

Magyar tantárgyi fejlesztés

A magyar fejlesztés foglalkozásait heti egy órában, egy tanórányi időkeretben valósítottam meg 10 tanulóval. Magyar nyelv és irodalom területen a következő témákat dolgoztuk fel: „Répa, retek, mogyoró ..” Az anyanyelv helyes használata:
-Találd ki a jelentését! Jelentéssűrítő szóösszetételek
-fogalmazási gyakorlatok, az egyhangúság
megszüntetése
-játékos nyelvművelés, mókás szóösszetételek
-az írott szöveg, a központozás fontossága
„Ha lúd, legyen kövér! Közmondások az egészséges életmóddal kapcsolatban
-szólás-activity
-keresztrejtvény készítése
-modernizált közmondások, nyelvi játékok
-képrejtvények közmondásokkal
A program kezdetekor a válogatás során olyan diákokat igyekeztünk kiemelni, akik jó együttműködési készséggel, nyitottsággal és széles érdeklődési körrel rendelkeztek. Az elmúlt időszakban szépen összeszokott, aktívan együtt dolgozó gyerekcsoportokká váltak. A tanulókat igyekeztem játékos formában tevékenytetni. Az anyagokat főként kooperatív technikákkal, illetve a KIP-es módszerrel dolgoztuk fel. Főként a rajzos tabló- illetve plakátkészítés tetszett a diákoknak. Örömmel vettek részt a foglalkozásokon. Nyelvtani ismereteik elmélyültek: szóösszetételek, szólások, közmondások, szófaji rendszerezés területen. Rendkívül ügyesen készítettek keresztrejtvényt, szívesen játszották az activity játékot. Hasznosnak tartottam a foglalkozásokat, hiszen mindennnapi életükben is használható praktikus tudásuk elmélyülése közben magyar műveltségterületen történt érzékelhető képességfejlődés. A csoportok egyre jobban összeszoknak, a feladatokat megosztják egymás között, szívesen kooperálnak. Az egyes csoportoknál a beszámolóik során egy egészséges versengés alakult ki. Jó hangulatban telnek a foglalkozások, amelyek során rendkívül sok területen (szóbeli, írásbeli kifejezőkészség, kreativitás, problémamegoldó képesség) történt fejlesztés.

Nyelvi kompetenciafejlesztés – angol nyelv

A tanulók ebben a tanévben egy évfolyammal feljebb, a 7., ill. a 8. évfolyam tanulói, 13 fővel vesznek részt az angol nyelvi fejlesztésen. A tanulók közül heten részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A nyelvi fejlesztő foglalkozások szerdánként, 16:00-16:45 óráig, 2019. szeptember 04. és október 16. között kerültek megrendezésre. Ebben az időszakban 7 nyelvi kompetenciafejlesztésre került sor. Előfordult, hogy az egyéb programok, ill. munkaszüneti napok miatt dupla fejlesztőfoglalkozást tartottam, amit a gyerekek nem bántak, mert több idő jutott egy-egy témakör feldolgozására. A témaköröket úgy állítottam össze, hogy megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak, valamint a nyolcadik osztályban esedékes felvételi tételek témaköreinek. A hagyományos tanulási módszerek mellett gyakran párban, ill. csoportban dolgoznak a tanulók. A tanulók szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, aktívan dolgoznak, a kéréseiket figyelembe véve tartom meg a foglalkozásokat.

Társadalom és állampolgári ismeretek szakkör

A foglalkozásokon először egy átfogó képet kaptak a diákok a globalizációról annak jelenségeiről. Majd az ENSZ és a NATO történetébe, feladataiba kaptak a tanulók egy rövid betekintést. Ezt követően szűkítettük a kört és haza tértünk Magyarországra. Kicsit megismertük Magyarország alkotmányát, demográfiai és társadalmi helyzetét, nemzeti kisebbségeit, hazánk a világban és az Európai Unióban elfoglalt helyét, szerepét. Magyarország vallási életét, felekezeteit. A szakkörök alkalmával a diákok lehetőséget kaptak az önálló kutató munkára, egyéni előadások tartására, csoportos foglalkozásokra és a digitális taneszközök használatára is. A heti egy alkalommal megtartott szakkörök kellő érdeklődés mellett, mindig jó hangulatban zajlottak.

’56-os megemlékezés

2019.október 22-én feladatunk volt az 1956-os forradalom történelmi eseményeire való megemlékezés. A műsort a Katona József Művelődési Házban adták elő a gyerekek, délelőtt kettő alkalommal (iskolánk alsó és a felső tagozatos diákjainak), valamint este, a városi megemlékezésen is. A városi megemlékezést egy közös koszorúzás zárta a XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékére állított emlékoszlopnál. A megemlékezés az „Azok az 50-es évek … ” címet kapta. A műsorban a Himnusz közös eléneklése után, Márai Sándor – Mennyből az angyal című verse következett a tanulók előadásában. Ezután rövid történelmi összefoglalóval vezettük be Déry Tibor – Szerelem című novellájának egy részletét. A darabban főhősünk egy börtöncellából indul útjára, hét év után szabadon engedik. Megaláztatások, lelki vívódások után hazaér családjához, feleségéhez, aki végig hű maradt hozzá. Az író a szereplők életén keresztül mutatja be a politikai elítéltek sorsát. A műsort a Szózat közös éneklése zárta. A műsorra nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek, amely által nem csak személyiségük és önbizalmuk növekedett, de társas kapcsolataik is fejlődtek.

Egészséges életmód

A projekt célja, a tanulók egészséges életmóddal kapcsolatos tudásának bővítése volt, hogy a mindennapi életben magasabb színvonalon legyenek képesek élni a mindennapjaikat. A tavalyi évben már találkoztam velük egészségtan órákon is, amihez nagyon jó kiegészítésnek és az ismeretek elmélyítéséhez ez a délutáni foglalkozás. Az órákon igyekeztem minél többet bevonni a tanulókat, hogy aktívan sajátítsák el az ismereteket. Szerencsére számíthattam rájuk, tevékenyen vettek részt a közös munkában. Az órák folyamán kiderült, hogy a biológia és az egészségtan óráknak köszönhetően sok esetben a tanulóknak volt előzetes tudása. Ennek köszönhetően gördülékenyen sikerült elmélyíteni az ismereteket. Rengeteg kérdésük van minden órán, így néha az idő is kevés, hogy egy-egy témát feldolgozzunk. A tanulók minden alkalommal szép számban megjelentek a foglalkozásokon, ami külön öröm volt számomra. Összességében úgy gondolom, hogy a kitűzött célokat sikerült elérni. A gyerekek a megszerzett tudással képessé váltak saját életmódjuk javítására, egészségük fejlesztésére.

Nyelvi kompetenciafejlesztés – német nyelv

A 11 tanulóval megtartott német nyelvi kompetenciafejlesztésen a tanulók 6.7. és 8. évfolyamból vettek részt. A fejlesztő foglalkozásokra szerdai napokon került sor. A tavalyi nyolcadikosok helyére három hatodik osztályos tanuló került, név szerint: Zupka Bernadett, Boros Zoltán, Nagy Leóna és Farkas Imre. Tekintettel a tanulók különböző korcsoportjára, a tematikus tervemet ország ismereti alapokra igyekeztem helyezni,és az előző tanmenetet kiegészítve életszerű szituációkra összpontosítottam, hiszen ezen plusz információk nem képzik részét egyik évfolyam tanmenetének és tankönyvének sem. A nyelvi fejlesztőfoglalkozás lehetővé teszi a tanuló számára, hogy a tanórákon tanult alapokat felhasználva, további feladatok segítségével mélyítsék el tudásukat, biztosabb alapot szerezve a német nyelv használatában. A tanulók szívesen vettek részt a foglalkozásokon, aktívan dolgoztak, örömmel helyezték el a közösen elkészített munkákat, plakátokat az idegen nyelvi falon .

Nyelvi kompetenciafejlesztés – angol nyelv

A 12 tanulóval megtartott angol nyelvi kompetenciafejlesztésen a tanulók 7. évfolyamból vettek részt, Német Bence helyére Barabás Tündével egészült ki a csoportunk. A fejlesztő foglalkozásokra szerdai napokon került sor. A témakörök összeállítása lehetővé teszi a tanulók alapismereteinek bővítését, bátorítva őket az aktív nyelvhasználatra. A mindennapos szituációk kerültek előtérbe és részei voltak ezen foglakozásoknak. A szituációs gyakorlatokra és a kommunikációra helyeztem a hangsúlyt. Egy-egy alkalommal sor került a hagyományos tanulási módszerek mellett az interaktív tanulási módok alkalmazására is. Több saját produktum is készült mint például, baráti email, meghívó egy születésnapra.

Magyar tantárgyi fejlesztés

A magyar fejlesztés foglalkozásait heti egy órában, egy tanórányi időkeretben valósítottam meg 15 tanulóval. A csoport átlépett a 7. évfolyamba. Személyi változás is történt: Németh Bence elköltözött az édesanyjával, a helyére Nagy Leona került be a projektbe, aki ebben a tanévben érkezett iskolánkba. A csoport összetétele továbbra is megfelel a projekt feltételeinek. Magyar nyelv és irodalom területen újraindult a tematika. A tavalyi alaptervezet nyomán a következő témákat dolgoztuk fel az első két hónapban:
Répa, retek … – anyanyelvi fejlesztés, szókincs-bővítés , a nyelvi műveltség növelése
-Szinonimagyűjtés az egészség tematikájában
-Jelentéssűrítő összetételek
-Szövegalkotás szinonimákkal, változatos szavak a fogalmazásokban
-Hangtani játékok, játékos nyelvművelés
-Az írott szöveg tagolása, a központozás fontossága, helyesírási gyakorlatok
Ha lúd, legyen kövér!
-Az egészséggel kapcsolatos szólások és közmondások
A tematika más elemeit is felhasználtam a foglalkozások tervezéséhez, hiszen hetedik osztályban már átfogóbb ismeretekkel és gyakorlati készségekkel kell rendelkezniük a tanulóknak. Úgy vettem észre, hogy a nyári szünidőben sok mindent elfelejtettek a gyerekek, ezért úgy vélem, kimondottan hasznosnak bizonyult ez a fajta megközelítés és szervezés. A tavalyi foglalkozások anyagából rémlett nekik egy s más, de számos feladat újfent próbára tette őket. Főként a tanulási problémával küzdők számára jelentenek nehézséget a szövegfeldolgozási, szövegértelmezési, szövegalkotási, logikai feladatok is. A szókincsük szűk, nehézkes a kifejezőkészségük mind szóban, mind pedig írásban. Az igyekezetükkel nincs baj, szívesen dolgoznak együtt párban is, csoportban is. A megszokott tanórai foglalkozásoktól eltérő, színesebb tevékenységek rendre feltöltik őket. A tanulók jól ismerik és elfogadják egymást. Együttműködési készségük folyamatosan fejlődik, egyre önállóbbak is. Nyitottak minden újdonságra. Egymással türelmesek, az új tanulóval segítőkészek, igazán célratörően, feladat-centrikusan működnek együtt. Elfogadják természetes különbözőségeiket, észreveszik egymásban a jót, türelemmel, jó szándékkal, szívesen segítik egymást. A késő délutáni foglalkozások idejére meglehetősen elfáradnak a napi feladatok után. Ezért kiemelt szempont volt számomra a foglalkozások tervezésekor, hogy minél több játékos, színes, érdekes, szórakoztató feladattal tevékenykedtessem a csoportot. Ehhez nagy segítség az internet. Akad még, aki nem kezeli készségszinten a keresőprogramot, de e téren is fejlődés mutatkozik tavaly óta. Leginkább a tematikus fotógalériák, filmbejátszások kötik le a gyerekeket, rácsodálkoznak az újdonságokra. Számos ötletet is merítenek a világhálón látottakból. Másik kedvelt tevékenységük a témák rajzos feldolgozása, továbbá a változatos rejtvények készítése, no és persze a mozgásos játékok. A munkamódszerekben is törekszem a változatosságra: a témákat különböző kooperatív technikákkal, dolgozzuk fel. Ettől a tanévtől egyre több KIP-es, DFHTs foglalkozást is tartunk. Azok a legjobb feladatok, melyek életközeliek, s amelyekben saját korábbi tapasztalataikat, tudásukat is kamatoztathatják. A 7. osztályos nyelvtani tananyag tovább bővül: témája a mondattan. Tematikailag előrehaladva a tavalyi foglalkozások váza nyomán így egyre több és változatosabb feladat megoldására válnak képessé a tanulók. A mondattani ismeretek ugyancsak jó alapul szolgálnak a kreatív szövegalkotáshoz is. Törekszem arra, hogy a pályaorientáció területéhez is kapcsolódjanak a foglalkozások. Nagyon fontos, hogy a gyerekek felismerjék lehetőségeiket, és akik nem kapnak otthonról elegendő szülői támogatást, azokat megsegítsük e téren is. Ha e hatások megfogannak bennük, akkor önbecsülésük is erősödik.